DDCgroup Logo

A3M - Asset Management.

Alles blijft, alles verandert, alles blijft veranderen.

De uitdaging.

Als onderhoudsbedrijf de gewenste performance leveren in een omgeving die steeds aan het veranderen is.

Onder een continue druk van een steeds te beperkt budget opereren, herkenbaar? Het beschikbare onderhoudsbudget moet besteed worden aan noodzakelijk onderhoud, zoals het oplossen van storingen. Zo blijft er te weinig budget over voor het overige onderhoud. Voor je het weet ontstaat er een vicieuze cirkel. De focus op brandjes blussen leidt immers sneller tot extra storingen en het beschikbare onderhoudsbudget gaat steeds verder op aan het verhelpen van deze storingen. Hierdoor komt het op de lange termijn beschikbaar en veilig houden van deze assets in gevaar.

De huidige situatie wordt gekenmerkt door:

  • Een tekort aan technisch personeel en aan technische kennis
  • Verouderde productiemiddelen en verouderde informatie over deze assets
  • Een klant die steeds meer centraal staat en een concrete en meetbare dienstverlening verlangt
  • Een onderhoudsbudget dat continu onder druk staat

De uitdaging blijft om de beschikbaarheid en veiligheid van de assets (= performance onderhoudsbedrijf), zowel op korte als op midden en lange termijn, tegen zo laag mogelijke kosten te borgen en de gebruiks- en onderhoudsrisico’s te beheersen.

Om grip te krijgen op de situatie is het belangrijk om de onderhoudsprestatie te meten en te sturen op een betere balans tussen performance, kosten en risico’s.

Naast deze kenmerken hebben onderhoudsbedrijven steeds meer te maken met strategische ontwikkelingen waar ze aan moeten voldoen. Deze hebben invloed op de manier waarop je het onderhoud inricht en uitvoert. Het betreft hier ontwikkelingen als:

  • Nieuwe/aangepaste wet- en regelgeving: veiligheid, omgevingswet, AVG, transparantie, etc.
  • Grotere impact milieu: energieneutraliteit, reductie CO2, duurzaam hergebruik van materialen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, etc.
  • Digitalisering en overige technische innovaties
  • Toenemende klant- & burgerparticipatie en toenemende samenwerking in ketens (co-creatie)

De oplossing.

Sturing op performance; nu en in de toekomst.

Het is een uitdaging om alle ballen hoog te houden: de gewenste performance blijven leveren rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de huidige situatie (staat van onderhoud) en de strategische veranderingen. DDC heeft een methode om deze uitdaging gecontroleerd het hoofd te bieden: van inzicht via overzicht te komen tot sturing.

Inzicht: creëer inzicht in de huidige en gewenste performance.

Overzicht: creëer overzicht van relevante ontwikkelingen die invloed hebben op de gewenste performance.

Sturing: prioriteer de gewenste veranderingen en stuur op het daadwerkelijk leveren van concrete en meetbare toegevoegde waarde.

Om inzicht te krijgen is het zaak om duidelijk te hebben wat de performance van je bedrijf is en hoe en of er überhaupt gestuurd wordt op het behalen van deze performance. De manier waarop het asset management is ingericht is bepalend of de gewenste performance wordt behaald. Belangrijke onderdelen van asset management zijn de asset management processen, de organisatie (met gekwalificeerde medewerkers), heldere kaders (beleid & strategie), betrouwbare informatie (systemen) en een passende (leiderschaps)cultuur. Deze zes aspecten hangen nauw samen en hebben invloed op elkaar en dus op het behalen van de gewenste performance. Om de beste resultaten te behalen, staat bij onze oplossing ‘veranderen in samenhang’ centraal.

De oplossing

Sturing op de meetbare en concrete verbeteringen (business case) levert de gewenste performance en toegevoegde waarde. Veranderingen zijn alleen succesvol als deze aansluiten bij het verandervermogen van het bedrijf. Dit verandervermogen is direct te koppelen aan het volwassenheidsniveau van het asset management binnen het bedrijf. Het DDC Asset Management Maturity Model (A3M) biedt een door DDC ontwikkelde tool om deze volwassenheid te meten en ‘veranderingen in samenhang’ door te voeren.

Onze aanpak

Onze aanpak.

Samen de weg naar de gewenste performance bepalen.

STAP 1. Voorbereiding

Wij bereiden samen een (nul)meting van het volwassenheidsniveau voor. Hierbij maken we gebruik van de A3M-tool die ontwikkeld is door DDC. Met de tool kunnen deelnemers aan de hand van vragen en stellingen per aandachtsgebied aangeven welke stelling het best bij hun bedrijf van toepassing is. De tool berekent vervolgens het gemiddelde volwassenheidsniveau per aandachtsgebied.

STAP 2. Assessment

De uitvoering van het assessment vindt bij voorkeur plenair plaats. Hierbij lichten A3M-specialisten het model en het gebruik van de tool toe alsook de vragen en de hierbij behorende stellingen. Er is ook gelegenheid voor discussie en reflectie, zodat de deelnemers direct van elkaar leren en elkaar tevens uitdagen om een zo betrouwbaar mogelijk antwoord te geven. Hiermee ontstaat een betrouwbaar beeld van het volwassenheidsniveau van het asset management binnen het bedrijf.

STAP 3. Advies voor concrete en meetbare verbeteringen

Vervolgens bespreken en prioriteren we samen het eindresultaat van het assessment en de verbetervoorstellen en leggen we het geheel vast in een rapportage. Het assessment periodiek herhalen helpt de organisatie 'meetbaar' te groeien.

STAP 4. Ondersteuning bij realisatie

Onze A3M-specialisten kunnen ondersteunen bij het sturen op de realisatie van concrete en meetbare verbeteringen op het gebied van asset management.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Bis

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Bis Bhola
Bis Bhola
+31 (06) 10386901