Waterschap Hollandse Delta

Alignment

Case

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werd (eind 2017) geconfronteerd met veel strategischeveranderingen, zoals omgevingswet, burgerparticipatie en digitalisering. Het management van WSHDwenste hierop een samenhangend antwoord te formuleren. Context, samenhang en impact van deveranderingen op de bedrijfsvoering van WSHD waren echter niet duidelijk.

Oplossing

Samen met het MT van WSHD heeft DDC Align een aanpak uitgewerkt om dit inzicht te ontwikkelen envan daaruit concrete acties te formuleren. In een tweetal workshops zijn de belangrijke strategischeontwikkelingen geïnventariseerd. In de workshops is gezamenlijk met het MT WSHD de inhoud van deontwikkelingen met elkaar gedeeld, zijn de consequenties van deze ontwikkelingen voor WSHD in kaartgebracht en zijn de op korte termijn op te pakken veranderingen geprioriteerd en op de hoofdlijnenverkend.

Resultaat

Het managementteam WSHD heeft vijf thema's gekozen voor het richting geven van de belangrijkestrategische ontwikkelingen. Deze zijn: digitalisering, omgevingswet, de klant centraal stellen,positionering WSHD en besturing WSHD. Op al deze thema's zijn plannen op hoofdlijnen uitgewerkt.Ook zijn er afspraken gemaakt om, in afstemming tussen het bestuur en het managementteam,proactief de geprioriteerde strategische ontwikkelingen op te pakken.

Contact.

 
Crown Business Center
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen